Dịch vụ báo cáo thuế cho doanh nghiệp;bctcdn

Display portlet menu
end portlet menu bar
Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 của Quốc hội về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (03/12/2014)
 • Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 (03/12/2014)
 • Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (03/12/2014)
 • Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 (03/12/2014)
 • Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 (03/12/2014)
 • Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (03/12/2014)
  Tăng cường, kiểm tra giám sát đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh (28/04/2021)

  Ngày 16/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-SKHĐT về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá các dự án (theo đó có 28 dự án được kiểm tra, đánh giá theo kế hoạch)

 • Nghị định 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương pháp đối tác công tư (24/04/2021)

  Nghị định 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương pháp đối tác công tư

 • Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (24/04/2021)

  Nghị định 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

 • Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (24/04/2021)

  Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

 • Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát đánh giá đầu tư (24/04/2021)

  Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát đánh giá đầu tư