Giới thiệu chung Sở Kế hoạch và Đầu tư (14/01/2020)
Giới thiệu chung (quy định tài Điều 1, Chương 1 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)</p>

Chức năng, nhiệm vụ;cnnv

Display portlet menu
end portlet menu bar
Chức năng, nhiệm vụ của sở Kế hoạch và Đầu tư (09/12/2019)

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng, nhiệm vụ như sau

Sơ đồ tổ chức (09/12/2019)

Thông tin cán bộ, lãnh đạo;ldcq

Display portlet menu
end portlet menu bar
THÔNG TIN CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO (08/03/2021)