Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. (21/02/2019)
 • Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 10/10/2018) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (17/09/2018)
 • Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (04/05/2018)
 • Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cung cấp thông tin doanh nghiệp và lệ phí đăng ký doanh nghiệp. (04/05/2018)

   

 • Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hưỡng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (04/05/2018)
 • Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (04/05/2018)

  Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;hdnv

  Display portlet menu
  end portlet menu bar
  Cập nhật Quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung được thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư (11/12/2019)
 • Thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đang còn hiệu lực (11/12/2019)

  Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của tỉnh.

  Trên cơ sở Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ lĩnh vực Đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp Nông thôn, thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp (11/12/2019)

            Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

 • Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (11/12/2019)

            Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

 • Đăng ký kinh doanh qua mạng (11/12/2019)

  Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp (bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác) qua mạng điện tử tại địa chỉ dangkyquamang.dkkd.gov.vn.

 • NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (11/12/2019)

            Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ).