Tin sự kiện

Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính và kiểm soát TTHC Quý I năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

15/04/2021 07:15
    Màu chữ Cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 21/2019/QD-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Quy định chế độ báo cáo định kỳ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung thực hiện tốt các nội dung về công tác Cải cách hành chính và kiểm soát TTHC cụ thể như sau:

Ảnh minh họa.

Cải cách thể chế: Trong quý I năm 2021, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Cà Mau thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-SKHĐT ngày 18/01/2021 về thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân.

Cải cách thủ tục hành chính: Trong quý I năm 2021 không có đề xuất công bố TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan. Về rà soát đơn giản hóa TTHC: dự kiến trong năm sẽ triển khai trả kết quả tại chỗ đối với TTHC về doanh nghiệp. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC: trong quý I năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào liên quan đến giải quyết TTHC.

Cải cách tổ chức bộ máy: Thực hiện Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư; dự kiến trong năm 2021 sẽ tiếp tục sắp xếp các phòng để tinh gọn đầu mối. Trong quý I năm 2021, có 01 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo và 01 công chức được luân chuyển nhận nhiệm vụ mới. Việc sử dụng, quản lý biên chế đúng theo số được giao, không vượt quy định: Trong năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao 38 biên chế công chức và 01 hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2020/NĐ-CP. Công chức hiện có: 32 công chức; 01 hợp đồng Nghị định 161 và 03 hợp đồng Mêkong.

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: Ban hành Kế hoạch ứng dựng công nghệ thông tin; tuyên truyền rộng rãi việc sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến các tổ chức và cá nhân biết. Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử trong giải quyết TTHC của cơ quan. Đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng thời gian quy định. Ứng dụng tốt hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số. Nhận hồ sơ và trả kết quả của người dân tại Trung tâm hành chính công của tỉnh thông qua phần mềm một của điện tử./.

Nguyễn Phúc Hậu

Các tin khác

 • (29/04/2021)
 • (28/04/2021)
 • (28/04/2021)
 • (20/04/2021)
 • (19/04/2021)
 • (16/04/2021)
 • (14/04/2021)
 • (14/04/2021)
 • (09/04/2021)
 • (06/04/2021)
 • Trang đầu 12345678910 Trang cuối