Tin hoạt động

Thực hiện Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

26/01/2021 09:30
    Màu chữ Cỡ chữ

Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.

Ảnh minh họa về công tác lưu trữ.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của các cơ quan, tổ chức; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của công chức trong việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan, góp phần quản lý tốt hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan; từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử đảm bảo các chức năng chính để thực hiện việc tin học hóa công tác soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử trong môi trường mạng.

Theo đó, hoạt động nghiệp vụ văn thư: Soạn thảo, ký ban hành văn bản, quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật, phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu trữ: thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu; bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu; công tác giao nộp tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh; tạo lập và quản lý dữ liệu thông tin đầu vào của tài liệu lưu trữ điện tử bảo đảm đúng quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ, số hóa tài liệu, quản lý chặt chẽ tài liệu lưu trữ điện tử theo quy định.

Thực hiện 100% văn bản đi, đến phát hành trên hệ thống văn bản quản lý, điều hành trong nội bộ Sở và liên thông trong toàn tỉnh; thực hiện ký số hóa trên hệ thống quản lý văn bản. Rà soát và nộp lưu hồ sơ theo đúng quy định.

Văn phòng quản lý con dấu; hồ sơ tài liệu lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật; bố trí tủ đựng hồ sơ, tài liệu, kho, trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ tránh hư hỏng, mất mát. Tham mưu với Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này và đảm bảo chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Đồng thời đưa nội dung thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu trữ thành một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với công chức tại đơn vị./.

Nguyễn Phúc Hậu

Các tin khác

 • (08/04/2021)
 • (08/02/2021)
 • (22/01/2021)
 • (22/01/2021)
 • (22/01/2021)
 • (19/01/2021)
 • (19/01/2021)
 • (18/01/2021)
 • (18/01/2021)
 • (18/01/2021)
 • Trang đầu 123456789 Trang cuối