Tin hoạt động

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau”

22/01/2021 03:30
    Màu chữ Cỡ chữ

Ngày 21/01/2021, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định quy định “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau”.

Ảnh minh họa

Theo đó, xác định Chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh (gọi tắt là đơn vị cấp tỉnh).

Đối tượng áp dụng: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Trong đó, 02 cơ quan đặc thù là Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh vẫn thực hiện việc đánh giá, chấm điểm nhưng không xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính như các đơn vị khác. Chỉ số cấp tỉnh được cấu thành 7 lĩnh vực, 37 tiêu chí và 67 tiêu chí thành phần, thang điểm đánh giá là 100 điểm, Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 37/100.

Tự đánh giá của các đơn vị cấp tỉnh: Các đơn vị cấp tỉnh tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC các đơn vị cấp tỉnh và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điểm các đơn vị tự đánh giá được thể hiện tại cột “Tự đánh giá” của Phụ lục 1.

Đánh giá qua điều tra xã hội học: Số tiêu chí thành phần đánh giá qua điều tra xã hội học là 29, được thể hiện tại cột “Ghi chú” và các dòng có chữ viết tắt “ĐTXHH” của Phụ lục 1. Việc điều tra xã hội học được tiến hành lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau.

Điểm tự đánh giá của các đơn vị cấp tỉnh sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh  xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là điểm do Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện. Tổng hợp điểm qua điều tra xã hội học và điểm Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá là “Điểm đạt được” thể hiện tại các cột tương ứng của Phụ lục 1, là căn cứ để tính Chỉ số CCHC cho từng đơn vị cấp tỉnh. Chỉ số CCHC được xác định bằng tỉ lệ % giữa “Tổng điểm đạt được” và “Tổng điểm tối đa”.

Để thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính tại cơ quan; cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác xác định chỉ số cải cách hành chính./.

 

Nguyễn Phúc Hậu

Các tin khác

 • (08/04/2021)
 • (08/02/2021)
 • (26/01/2021)
 • (22/01/2021)
 • (22/01/2021)
 • (19/01/2021)
 • (19/01/2021)
 • (18/01/2021)
 • (18/01/2021)
 • (18/01/2021)
 • Trang đầu 123456789 Trang cuối