Tiêu điểm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Lượt truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 • Áp dụng tạm thời quy định về đăng ký doanh nghiệp từ 01/7/2015 06/07/2015

  Ngày 26/11/2014, Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015). Ngày 29/5/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình số 3371/TTr-BKHĐT gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị định về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT. Dự kiến, Thông tư nêu trên sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngay sau khi Nghị định về đăng ký doanh nghiệp được Chính phủ ban hành.

 • Áp dụng tạm thời quy định về đăng ký doanh nghiệp từ 01/7/2015  (06/07/2015)
 • Hoạt động của tổ chức Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng đầu năm 2015  (03/07/2015)
 • Cà Mau thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư  (01/07/2015)
 
 • (03/07/2015)

  Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện nay có 50 người (trong đó có 13 nữ), có 46 người có trình độ đại học và trên đại học, chiếm tỷ lệ 92% (trong đó có 8 người trình độ thạc sĩ). Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức, lao động ngày càng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Tổ chức tốt các phong trào và công tác thi đua khen thưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

 •  (03/07/2015)
 •  (01/06/2015)
 •  (06/04/2015)
 •  (09/03/2015)
 
 
 
 • (28/06/2013)

  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo chế độ Thủ trưởng và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức và hoạt động.

 
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu