Tiêu điểm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Lượt truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
  • (16/06/2016)

    Thực hiện Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh Cà Mau Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư; ngày 07/6/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư  Quyết định số 323/QĐ-SKHĐT Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Quy chế làm việc của Sở.

 
 
 
  • (28/06/2013)

    Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo chế độ Thủ trưởng và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức và hoạt động.

 
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu